logo

tekst og fotos
Juli 2001 ©
Lisbeth Schrøder &
Janne Wedenborg

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedRedaktion

n    o    g    e    t        o    m       .   .   .
Foto

S   t   o   r   m   P     &     f   r   e   d   n   i   n   g

F R E D N I N G

Lovbekendtgørelse nr. 911 af 14. oktober 2001 om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Stk. 2. Ved lovens administration skal der lægges vægt på, at de bygninger, der værnes, får en hensigtsmæssig funktion, der under hensyntagen til bygningernes særlige karakter tjener til deres opretholdelse på længere sigt.

Stk. 3. Til fremme af lovens formål yder miljø- og energiministeren vejledning med henblik på at sikre, at bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne tilgodeses i administrationen af planloven, byfornyelsesloven og tilsvarende lovgivning.

Stk. 4. Offentligheden inddrages i videst muligt omfang i frednings- og bevaringsarbejdet.

O M   S T O R M   P

Hermed slutter altså mine med genial humor og dyb menneskepsykologisk iagttagelse skrevne erindringer - styrter mig nu over detektivromanen, den kommer til at hedde "Syphsquthiwska" - det er et russisk udsagnsord - og jeg aner ikke, hvad det betyder. På gensyn R. Storm Petersen

. . . i satirebladet Exlex 1919-20. Senere genoptrykt i bogen Bag rampe og kulisser, Erindringer fra Teatre, Cabaretter og Varieteer, Selskabet Bogvennerne, 1971.


Robert Storm Petersen (1882-1949) dansk tegner, maler, skuespiller og forfatter - i øvrigt uddannet slagter.

Som skuespiller var han tilknyttet Casino, Dagmarteatret og Det kgl. Teater, og han medvirkede også i film. Hans improvisationer og humor udfoldede sig i mange revyer og kabaretter.

Robert Storm Petersens ekspressionistiske maleri "La Morgue", Paris 1906 kan ses på Statens Museum for Kunst i København.

Storm P's produktion af tegninger var enorm (50-60.000). De finurlige og barokke "tegneserier" handlede om vagabonder og samfundets minoriteter. Hans menneskekærlige, men også spiddende tegninger, hvor tekst og billede går op i en højere enhed udtrykte en humoristisk samfundskritik i dagblade som EkstraBladet, B.T. og Berlingske Tidende. De mest kendte figurer er nok Tre små mænd, Peter og Ping og Dagens flue.

Mange af hans sentenser er blevet bevingede ord.

"Det er svært at spå
- især om fremtiden".

Foto

Som det ses i uddraget af fredningsbestemmelserne til venstre fredes et hus normalt pga bygningens bevaringsværdi, men baghuset på Fælledvej 4 i København er ikke i sig selv fundet bevaringsværdigt.

Det er derimod den billedfrise i bygningen, som Robert Storm Petersen malede, da huset i 1920'erne blev brugt som beværtning. At dømme efter frisens små historier blev der drukket mere, end der blev spist.

Foto

I sædvanlig Storm P stil er der taget mere hensyn til historiens forløb end til objekternes indbyrdes proportioner. Flere steder må logikken i personernes placering vige for bygningens konstruktive elementer.

Foto

Foto

At huset i øvrigt er bygget på resterne af de svenske soldater, der blev dræbt i 1659 i forsøget på at storme København, er jo en knap så morsom historie. Læs mere om Københavns forsvarsværker her.

Nu bliver huset brugt som antikvitetsforretning, og Storm P's frise kan ses i forretningens åbningstid.