logo
tekst og fotos
© Janne Wedenborg

Perspektivtegning og plan  er gengivet med tilladelse fra Bornebusch Tegnestue A/S

IntroduktionIndexTidsperioderArkitekterBeliggenhedRedaktion

n    o    g    e    t        o    m
... b y g g e p r o c e s s e n  I
Når et behov for nybyggeri opstår, bestiller bygherren arkitekten til at planlægge og tegne et projekt, der opfylder bygherrens behov, og en passende byggegrund findes.

Inden byggeriet sættes igang, skal Kommunen søges om byggetilladelse. Hvis projektet strider mod lokalplanen for området, kan Kommunen give dispensation fra reglerne og skal så sende projektet til naboorientering. De berørte naboer kan komme med indsigelser, der behandles af Kommunens tekniske forvaltning inden den endelige byggetilladelse med evt. dispensationer udstedes.

Derefter kan byggeriet starte.
Perspektivtegning
Arkitektens vision.
Hjørnet af Provstevej og Theklavej,
2400 København NV

I dette tilfælde skal der opføres plejeboliger til multihandicappede samt serviceareal og dagcenter, et samlet bebygget areal på 3000 kvm.

For dagtilbudenes vedkommende står Københavns Kommune som bygherre og for boligtilbudene AKB, København. 

Arkitekter er Bornebusch Tegnestue A/S. 
Plan
Plan over byggegrunden. De mørke områder er nye bygninger

Foto009

S e p t e m b e r  2 0 0 0
Grunden ryddes for gamle bygningsrester og beplantning. Derefter begynder udgravningen til nybyggeriet. I dette tilfælde skal der graves dybt for at give plads til underjordiske parkeringspladser.

fortsættes ...
O k t o b e r / N o v e m b e r  2 0 0 0
D e c e m b e r  2 0 0 0
J a n u a r / F e b r u a r  2 0 0 1
M a r t s - J u n i  2 0 0 1
E f t e r å r  2 0 0 1


... h i s t o r i e n   b a g   t o m t e n
Foto01
Oprindelig boligbebyggelse 1993. 
Hjørnet af Provstevej og Theklavej
Foto02Bygningerne er i stærkt forfald og tagstene, som er det eneste genanvendelige materiale, fjernes. Derefter går "gummigeden" igang med at jævne resten med jorden i foråret 1994. Fra 1994 til 2000 gror tomten til, og træerne vokser sig store. Trods gitterindhegning omkring grunden er den et yndet mål for områdets hundeejere og deres hunde.  Foto03Sent om aftenen strejfer ræve omkring på jagt efter føde. Halvtomme pizzaæsker og fugle, der holder til i krat- bevoksningen, står på menuen. Ønsker fra omkringboende om at udnytte arealet til nærrekreativt område imødekommes ikke i lokalplanen, der vedtages af Borgerrepræsentationen i 1996.